Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden


RomyCurvy BV
“Curvy Store”
Bruul 79
2800 Mechelen
Btw-nummer: BE 0783 242 831
Ondernemingsnummer: 0783 242 831

Contactgegevens:
info@curvy-store.com & Instagram: @curvy_store

Artikel 1: Algemene bepalingen

De e-commerce website van Curvy Store, een BV met maatschappelijke zetel te, Bruul 79, 2800 Mechelen, BTW: BE 0783 242 831, RPR […], (hierna 'Curvy Store’') biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

Onderhavige Algemene Voorwaarden (hierna "voorwaarden") zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (hierna “klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Curvy Store moet de klant deze voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Curvy Store aanvaard zijn.


Artikel 2: Prijs

 1. Prijzen
  1.1. De prijzen op de website zijn uitgedrukt in EURO en inclusief BTW en andere belastingen.
  1.2. De prijzen op de website zijn exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld.
  1.3. De prijzen op de website zijn exclusief administratiekosten, tenzij anders vermeld.
  1.4. Curvy Store behoudt zich het recht voor om prijzen te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.
  1.5. De opgave van de prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn louter decoratief en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs. Kleuren kunnen variëren afhankelijk van uw scherm- en weergave-instellingen.
 2. Betaling
  2.1. Betaling dient te geschieden via de aangeboden betaalmethoden op de website.
  2.2. Indien de betaling niet tijdig wordt voldaan, behoudt Curvy Store zich het recht voor om de levering op te schorten of de overeenkomst te ontbinden.
  2.3. Curvy Store zal pas overgaan tot levering van de bestelling nadat de betaling is ontvangen.
 3. Kortingscodes
  3.1. Kortingscodes zijn alleen geldig gedurende de aangegeven periode en kunnen slechts eenmaal worden gebruikt.
  3.2. Kortingscodes zijn niet overdraagbaar en kunnen niet worden ingewisseld voor contant geld.
  3.3. Kortingscodes zijn alleen geldig voor producten die zijn aangegeven op de website.
 4. Acties en aanbiedingen
  4.1. Acties en aanbiedingen zijn alleen geldig gedurende de aangegeven periode en zolang de voorraad strekt.
  4.2. Curvy Store behoudt zich het recht voor om acties en aanbiedingen op elk moment te wijzigen of in te trekken.
  4.3. Acties en aanbiedingen zijn niet geldig in combinatie met andere kortingen of aanbiedingen.
 5. Fouten en onvolledigheden
  5.1. Ondanks de zorgvuldige samenstelling van de informatie op de website, kunnen er fouten en onvolledigheden voorkomen.
  5.2. Curvy Store is niet aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van fouten of onvolledigheden op de website.
  5.3. In geval van twijfel over de juistheid van de informatie op de website, dient de klant contact op te nemen met de webshop.

Artikel 3: Aanbod

 1. Aanbod
  1.1. Ondanks de zorgvuldige samenstelling van de informatie op de website, kunnen er fouten en onvolledigheden voorkomen.
  1.2. Alle producten en/of diensten die worden aangeboden op onze website zijn geldig zolang de voorraad strekt. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
  1.3. Curvy Store behoudt zich het recht voor om het aanbod op de website op elk moment te wijzigen of te annuleren zonder voorafgaande kennisgeving.
  1.4. De prijzen op de website zijn inclusief btw en eventuele andere belastingen, tenzij anders vermeld.
  1.5. Afbeeldingen en omschrijvingen van producten op de website zijn zo accuraat mogelijk, maar Curvy Store kan niet garanderen dat ze volledig accuraat zijn. Kleuren kunnen variëren afhankelijk van uw scherm- en weergave-instellingen.
  1.6. Eventuele fouten of vergissingen in het online aanbod, zoals onjuiste prijzen of verkeerde productinformatie, kunnen worden gecorrigeerd zonder enige aansprakelijkheid voor Curvy Store.
  1.7. Curvy Store behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren of te annuleren, waaronder bestellingen die zijn geplaatst door klanten met wie zij een geschil hebben gehad over betaling of waarvan zij vermoeden dat ze frauduleus zijn.
  1.8. Indien de klant een specifiek verzoek heeft met betrekking tot diens bestelling, neemt deze contact op met Curvy Store voordat deze diens bestelling plaatst om te zien of Curvy Store aan het verzoek kan voldoen.
  1.9. Curvy Store is niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van de aangeboden producten of diensten, tenzij dit is veroorzaakt door opzet of grove nalatigheid van hun kant.
  1.10. Alle aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden gewijzigd.
  1.11. Indien er zich onduidelijkheden voordoen met betrekking tot het online aanbod of deze algemene verkoopsvoorwaarden, neem dan contact op met Curvy Store voordat de bestelling geplaatst wordt. Curvy Store is altijd bereid om de klant verder te helpen en eventuele vragen te beantwoorden.

Artikel 4: Online aankopen

 1. Online aankopen
  1.1 Curvy Store biedt de mogelijkheid om producten online te bestellen en te kopen. 1.2. Door het plaatsen van een bestelling, van de gekozen artikelen via de webshop van Curvy Store, verklaart de klant akkoord te gaan met de algemene voorwaarden.
  1.3. Na het plaatsen van de bestelling, zal de klant overgaan tot betaling. Indien gekozen wordt voor overschrijving, zal de klant Curvy Store eerst dienen te betalen alvorens de bestelling wordt verzonden.
  1.4. De klant heeft de keuze om te betalen met Bancontact, PayPal of kredietkaart
  1.5. Curvy Store bevestigt de ontvangst van de bestelling per e-mail. Deze bevestiging bevat alle relevante informatie met betrekking tot de bestelling, zoals de prijs van de producten, verzendkosten en eventuele kortingen.
  1.6. De overeenkomst tussen de klant en Curvy Store komt tot stand op het moment dat Curvy Store de bestelling van de klant bevestigt per e-mail.
  1.7. Curvy Store is gerechtigd om bestellingen te weigeren of aanvullende voorwaarden te stellen, zoals een minimum bestelbedrag.
  1.8. Curvy Store zal de geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
  1.9. De klant heeft het recht om de bestelling binnen 14 dagen na ontvangst te annuleren, zonder opgave van reden. Dit kan door middel van het modelformulier voor herroeping dat beschikbaar is gesteld op de webshop of door middel van een andere duidelijke verklaring.
  1.10. De klant dient het product binnen 14 dagen na annulering terug te sturen naar de webshop, tenzij anders overeengekomen.
  1.11. Indien de klant een product retourneert, zijn de kosten voor het terugsturen voor rekening van de klant. Tenzij het product gebrekkig is of de verkeerde bestelling is geleverd, dan zal in gezamenlijk overleg naar een oplossing worden gezocht.
 2. Retourzendingen

2.1. Wij gaan steeds opzoek naar de beste match voor outfits. Daarom krijgt je dan ook 14 dagen de tijd om jouw order te retourneren vanaf de datum van bestelling. Indien u het order binnen de 14 dagen retourneert, krijg u het bedrag twv het geretourneerde item van ons gestort in een cadeaubon. De verzendkosten van uw bestelling worden hierbij afgetrokken. 

2.2. Dit retourbeleid is enkel van toepassing indien het artikel ongebruikt en in een onbeschadigde conditie terug komt. Het product moet in de originele verpakking terug gestuurd worden.

2.3. Cadeaubonnen kunnen nooit geretourneerd noch geruild worden voor cash. Als de cadeaubonnen vervallen zijn van datum, kunnen deze ook niet meer gespendeerd worden.

2.4. Om uw retour te verwerken moet een bewijs van aankoop beschikbaar zijn. 

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

 1. Levering en uitvoering van de overeenkomst
  1.1. De webshop zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van de producten.
  1.2. De levering van de producten zal plaatsvinden op het door de klant opgegeven adres binnen de Benelux, tenzij anders overeengekomen.
  1.3. De verzending van de bestelling zal worden uitgevoerd door binnen 48 uur. Met uitzondering van weekenden en/of feestdagen. U zal uw pakket dus altijd binnen de 8 werkdagen ontvangen. Echter hebben wij geen controle op de externe leverdiensten.
  1.4. De klant dient rekening te houden dat aan de hand van de gekozen vervoerder andere leveringstermijnen of kosten kunnen gelden.
  1.5. Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de klant vanaf deze (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door Curvy Store was geboden.
  1.6. Curvy Store zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling heeft geplaatst een bericht. De klant heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
  1.7. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal Curvy Store het bedrag dat de klant betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.
  1.8. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Curvy Store zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Alvorens verzending zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel kan worden geleverd.
  1.9. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de klant bij de webshop, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
  1.10. Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de klant onverwijld worden gemeld aan Curvy Store.

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

 1. Eigendomsvoorbehoud
  1.1. Alle geleverde producten blijven eigendom van Curvy Store totdat de volledige betaling van de prijs heeft plaatsgevonden.
  1.2. Indien de klant in gebreke blijft met de betaling van de prijs, heeft Curvy Store het recht de geleverde producten terug te nemen, waar deze zich ook bevinden. De klant zal hieraan zijn medewerking verlenen en Curvy Store onmiddellijk op de hoogte stellen van de plaats waar de producten zich bevinden.
  1.3. De klant is verplicht de producten waarvan de eigendom nog bij Curvy Store berust, zorgvuldig en als herkenbaar eigendom van Curvy Store te bewaren.
  1.4. De klant is niet gerechtigd de producten waarvan de eigendom nog bij Curvy Store berust, te vervreemden, te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
  1.5. Indien derden beslag leggen op de producten waarvan de eigendom nog bij Curvy Store berust, dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de klant verplicht Curvy Store hiervan onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te stellen.
  1.6. Indien de klant in strijd handelt met het bepaalde in dit artikel, dan wel indien er gegronde vrees bestaat dat deze hiermee in strijd zal handelen, is Curvy Store gerechtigd de producten waarvan de eigendom nog bij hen berust, terug te nemen. De klant zal hiertoe zijn medewerking verlenen. De kosten van terugname komen voor rekening van de klant.

Artikel 7: Herroepingsrecht

 1. Herroepingsrecht
  1.1. De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten die in hun hoedanigheid van consumenten artikelen online aankopen bij Curvy Store.
  1.2. De klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.
  1.3. De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.
  1.4. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de klant, Curvy Store (Bruul 79, 2800 Mechelen, info@curvy-store.com ) via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De klant kan hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht. Dit kan ook gewoon via e-mail: info@curvy-store.com (chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Forms/Formulier-herroeping.pdf)
  1.5. De klant kan het modelformulier voor herroeping of een andere duidelijk geformuleerde verklaring ook invullen en opsturen naar e-mail info@curvy-store.com. Als de klant van deze mogelijkheid gebruik maakt zal Curvy Store de klant onverwijld per e-mail een ontvangstbevestiging van zijn herroeping sturen binnen de 7 werkdagen.
  1.6. Om de herroepingstermijn na te leven moet de klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.
  1.7. De klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Curvy Store heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan, Bruul 79, 2800 Mechelen. De klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.
  1.8. De klant draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product.
  1.9. De klant wordt verzocht alle artikelen terug te sturen in hun oorspronkelijke staat en verpakking, met alle erbij geleverde accessoires en eventuele gebruiksaanwijzingen. Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Curvy Store zich het recht voor om de klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. Ontbrekende stuks worden ook in mindering gesteld van het totaalbedrag bij retourzending.
  1.10. Alle teruggestuurde artikelen worden aandachtig onderzocht. Het uitgangspunt hierbij is dat de klant het artikel slechts mag inspecteren zoals deze dat in een winkel zou mogen doen. Teruggestuurde artikelen mogen gepast worden, maar mogen niet gebruikt zijn. Wanneer een artikel een waardevermindering is ondergaan door het gebruik van de klant zal dit ten laste van de klant in rekening worden gebracht.
  1.11. Als de klant heeft verzocht om de verrichting van diensten te laten beginnen tijdens de herroepingstermijn, betaalt de klant een bedrag dat evenredig is aan hetgeen op het moment dat hij ons ervan in kennis heeft gesteld dat hij de overeenkomst herroept reeds geleverd is, vergeleken met de volledige uitvoering van de overeenkomst.
  1.12. Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal Curvy Store alle tot op dat moment van de klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat Curvy Store op de hoogte is gesteld van de beslissing van de klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan Curvy Store wachten met de terugbetaling totdat zij alle correct goederen hebben teruggekregen.
  1.13. Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de klant voor een andere wijze van levering dan de door Curvy Store geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.
  1.14. Curvy Store betaalt de klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd, in ieder geval zal de klant voor zo een terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.
  1.15.De klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:
 • dienstenovereenkomsten na de volledige uitvoering van de dienst. Als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de klant en mits de klant heeft erkend dat deze het herroepingsrecht verliest zodra de overeenkomst volledig is uitgevoerd.
 • de levering of verstrekking van goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Curvy Store geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen.
 • de levering van volgens specificaties van de klant vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn.
 • de levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken.
 • de levering van goederen die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten.
 • Sale items. Goederen die tijdens de sale periode worden verzonden. 
 • Tweedehands items. 

Artikel 8: Garantie

 1. Garantie
  1.1. Krachtens de wet van 2 juni 2022 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.
  1.2. Om een beroep te doen op de garantie, moet de klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. De klant wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.
  1.3. Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de klant thuis zijn afgeleverd, dient de klant contact op te nemen met de klantenservice van Curvy Store en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan Curvy Store.
  1.4. Bij vaststelling van een gebrek moet de klant Curvy Store zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.
  1.5. De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.
  1.6. Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de klant.
  1.7. De klant kan aan de hand van een modelbrief, onderaan toegevoegd, zijn vraag stellen aan Curvy Store. 

Artikel 9: Klantendienst

 1.  Klantendienst
  1.1. De klantenservice van Curvy Store is bereikbaar via e-mail op info@curvy-store.com, via instagram @curvy_store of via post op het adres, Bruul 79, 2800 Mechelen. De klantenservice is beschikbaar van maandag tot en met zaterdag, tijdens de openingsuren van de fysieke winkel, met uitzondering van feestdagen.
  1.2. De klantenservice is beschikbaar voor alle vragen, opmerkingen, klachten en geschillen met betrekking tot de diensten en producten van Curvy Store. De klantendienst streeft ernaar om alle vragen binnen 5 werkdagen te beantwoorden.
  1.3. In geval van klachten of geschillen met betrekking tot de diensten of producten van Curvy Store, dient de klant zo snel mogelijk contact op te nemen met de klantenservice. Curvy Store zal alle klachten zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht afhandelen.
  1.4.Voor alle overige vragen, opmerkingen of feedback met betrekking tot de diensten of producten van Curvy Store kan de klant ook terecht op onze website onder het tabblad 'Contact'.
  1.5. Curvy Store streeft ernaar om hun diensten en producten zo goed mogelijk aan te bieden aan de klant en hecht veel belang aan de tevredenheid. Curvy Store zal er alles aan doen om eventuele klachten en geschillen op een snelle en efficiënte manier op te lossen.

Artikel 10: Sancties voor niet-betaling

 1. Sancties voor niet-betaling
  1.1. Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Curvy Store beschikt, is de klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.
  1.2. Onverminderd het voorgaande, behoudt Curvy Store zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

Artikel 11: Privacy

 1. Privacy
  “De webshop van Curvy Store hecht veel belang aan de privacy en de bescherming van de persoonsgegevens van hun klanten. In dit privacybeleid leggen zij uit welke persoonsgegevens zij verzamelen, hoe zij deze gebruiken en met wie zij deze delen.”
  1.1. De verantwoordelijke voor de verwerking, RomyCurvy BV, respecteert de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Belgische Privacywet van 30 juli 2018.
  1.2. Curvy Store verzamelt verschillende persoonsgegevens wanneer de klant gebruik maakt van de webshop. Dit omvat onder andere naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, betalingsgegevens en informatie over bestellingen en aankopen.
  1.3. Curvy Store gebruikt persoonsgegevens voor verschillende doeleinden, waaronder het verwerken van bestellingen en betalingen, het verzenden van bestellingen en het bieden van klantenservice. Curvy Store kan gegevens ook gebruiken om marketing- en promotiemateriaal te sturen, tenzij de klant heeft aangegeven dat deze dit niet wenst te ontvangen.
  1.4. Curvy Store neemt de nodige maatregelen om persoonsgegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik, verlies of diefstal. Curvy Store gebruikt bijvoorbeeld veilige protocollen voor online betalingen en versleutelingtechnologie om de gegevens te beschermen tijdens de overdracht.
  1.5. Curvy Store deelt persoonsgegevens alleen met derden wanneer dit noodzakelijk is voor de verwerking van bestellingen, zoals bijvoorbeeld met verzendpartners. Curvy Store zal persoonsgegevens nooit verkopen of delen voor commerciële doeleinden.
  1.6. De klant beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie, aanvulling of verwijdering van diens persoonsgegevens. De klant mag in een aantal gevallen opgesomd in de AVG ook vragen om de verwerking van persoonsgegevens te beperken. De klant kan zich eveneens verzetten tegen de verwerking van persoonsgegevens als die daar ernstige en legitieme redenen voor heeft die Curvy Stores noodzaak om die gegevens te verwerken, overstijgen. Via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Curvy Store, Bruul 79, 2800 Mechelen of curvystore.team@gmail.com kan de klant gratis die persoonsgegevens in digitale en leesbare vorm opvragen en/of aan andere verantwoordelijken over laten dragen. Voor zover de verwerking gebaseerd is op voorafgaande toestemming van de klant, heeft de klant het recht om die toestemming in te trekken.
  1.7. De klant kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor direct marketing en hoeft daarvoor geen reden op te geven.

Artikel 12: Gebruik van cookies

 1. Gebruik van cookies
  1.1. De website van Curvy Store gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën. Dit helpt Curvy Store om de klant een betere gebruikerservaring te bieden wanneer de klant de website bezoekt en het laat Curvy Store ook toe de website te optimaliseren. Zonder voorafgaande toestemming van de klant plaatst Curvy Store uitsluitend de puur functionele cookies die noodzakelijk zijn om de website correct te laten werken. Voor alle andere cookies vraagt Curvy Store eerst toestemming aan de klant.
  1.2. Voor een overzicht van alle cookies die onze website op uw apparaat plaatst, verwijzen we u naar onze Cookie Policy [URL].
  1.3. Bij het eerste bezoek van de klant aan de website van Curvy Store wordt deze gevraagd om cookies te aanvaarden. De klant kan nadien diens keuzes op elk ogenblik zelf beheren.
  1.4. Curvy Store maakt gebruik van zowel session cookies als persistent cookies. Session cookies worden automatisch verwijderd van de computer van de klant wanneer deze de browser sluit. Persistent cookies blijven op de computer staan, zelfs nadat de klant de browser heeft gesloten. Deze cookies helpen Curvy Store om de klant te herkennen wanneer deze de website opnieuw bezoekt, zodat Curvy Store de klant een gepersonaliseerde ervaring kan bieden.
  1.5. De klant kan diens internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat de klant een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van diens harde schijf worden verwijderd. Dit kan de klant doen via de instellingen van diens browser (via de help-functie). Houd er wel rekening mee dat het uitschakelen van cookies kan leiden tot een verminderde functionaliteit van de website.

Artikel 13: Aantasting geldigheid - niet-verzaking

 1. Aantasting geldigheid - niet-verzaking
  1.1. Indien een bepaling van deze voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.
  1.2. Het nalaten op gelijk welk moment door Curvy Store om één van de in deze voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.


Artikel 14: Wijziging voorwaarden

 1. Wijziging voorwaarden
  1.1. Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Curvy Store. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige voorwaarden.


Artikel 15: Bewijs

 1. Bewijs
  1.1. De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 16: Toepasselijk recht – Geschillen

Toepasselijk recht - geschillen
1.1. Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.
1.2. De rechtbanken van de woonplaats van de klant zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen. De klant kan zich ook wenden tot het ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).